Tarja Ruohonen
Turun normaalikoulu 2010


Mitä voisi odottaa hyvältä S2-tehtävistöltä?


 • Tehtävistö rakentuu opitulle ja palauttaa mieleen jo opittua
 • Otetaan huomioon ryhmässä eri taitotasoilla olevat oppilaat
 • Osa tehtävistä on mahdollista tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti: tämä hyödyttää erityisesti alkuvaiheen oppijoita
 • Tehtäväsarjassa on harjoituksia sekä suullista kielitaitoa että kirjoittamista varten, jotta molemmat saavat harjoitusta
 • Harjoitutetaan myös sanastoa ja luetun ymmärtämistä
 • Tehtävät kertaavat opittua sanastoa mutta opettavat uuttakin
 • Uutta kieliasiaa harjoitellessa sanasto on tuttua
 • Outoa sanastoa selitetään
 • Tehtävät on järjestetty helpommista vaikeampiin tehtäviin ja kulkevat tunnistamisesta soveltamiseen, toistamisesta omaa käyttöä kohden; näin syvyys- ja nopeus-eriyttäminen on helppoa
 • Kielioppitermit selitetään
 • Esitetään malleja tehtävien ratkaisemistavoista
 • Sanat liittyvät lauseyhteyteen, jotta niiden merkitys käy selväksi
 • Sanoja käytetään relevanteissa ja arkipäiväisissä yhteyksissä
 • Alkuvaiheessa kielioppi opetetaan prototyyppisten sanojen avulla, poikkeuksia annetaan vasta edistyneemmille oppijoille
 • Käytetään kuvia apuna
 • Annetaan monenlaisia vihjeitä ratkaisuista
 • Kielioppi opetetaan kunkin oppilaan / ryhmän tarpeiden mukaan: mistä tiedosta olisi kielen oppijalle hyötyä, jotta hän kehittyisi kielenkäyttäjänä?
 • Tehtäviä on erityyppisiä erityyppisille oppilaille
 • Oppiminen on iloista ja motivoivaa: aiheet otetaan kohderyhmän elämästä
 • Tunti koostuu muustakin oppiaineksesta kuin kielioppitehtävistä!